ردیف تصویر عنوان شمارگان تعداد صفحات ناشر قیمت (ریال)
۱ پونی کوچولوی من 3 ۵۰۰۰ ۲۴ ۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۲ پونی کوچولوی من 2 ۵۰۰۰ ۲۴ ۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۳ گارفیلد 1 ۵۰۰۰ ۲۴ ۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۴ گارفیلد 2 ۵۰۰۰ ۲۴ ۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۵ گارفیلد 3 ۵۰۰۰ ۲۴ ۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۶ پونی کوچولوی من 1 ۵۰۰۰ ۲۴ ۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۷ توت‌فرنگی کوچولو 3 ۵۰۰۰ ۲۴ ۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۸ توت‌فرنگی کوچولو 2 ۵۰۰۰ ۲۴ ۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۹ توت‌فرنگی کوچولو 1 ۵۰۰۰ ۲۴ ۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۰ توت‌فرنگی کوچولو 5: داستان مصور ۵۰۰۰ ۲۴ ۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۱ اسمورف‌ها ۵۰۰۰ ۲۴ ۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۲ پو ۵۰۰۰ ۲۴ ۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۳ دامبو ۵۰۰۰ ۲۴ ۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۴ تام و جری ۵۰۰۰ ۲۴ ۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۵ توت‌فرنگی کوچولو ۵۰۰۰ ۲۴ ۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات