دانشگاه الزهرا


مدیر مسئول : عباسی، فاطمه
زمینه فعالیت : كتابهاي آموزشي و دانشگاهي،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : ونک، دانشگاه الزهرا، ساختمان مرکزی، ط. سوم، معاونت پژوهشی
صندوق پستی : ۱۹۹۳۸۹۱۱۷۶
تلفن : ۸۸۰۴۸۹۳۳ ، ۸۸۰۳۰۶۵۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۶/۱۵
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۸۸۰۴۸۹۳۳
شماره پروانه نشر : ۷۱۰۰ موقت
پست الکترونیکی : fabbassi_2000@yahoo.com
وب سایت : http://www.alzahra.ac.ir
شناسه شابك : [۵۰۰۲-۶۰۰],[۹۷۰۳۹-۶۰۰],[۹۸۲۹۲-۶۰۰],[۶۱۱۴-۶۲۲],[۹۹۰۷۲-۶۲۲],[۶۳۶۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دانشگاه الزهرا

فهرست كتاب های ناشر