لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (28)
تالیف (33)
ترجمه (0)
تهران (33)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (33)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سری تستهای جامع زیست‌شناسی
نويسنده:فرهاد میثمی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 136 صفحه - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1376 - 5000 نسخه - 4800 ریال - 8 -6-90790-964 انتخاب
2- سری تستهای جامع زیست‌شناسی (جلد اول و دوم)
نويسنده:فرهاد میثمی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 304 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1376 - 5000 نسخه - 12500 ریال - 9 -0-90790-964 انتخاب
3- سری تستهای جامع زیست‌شناسی (اول و دوم تجربی)
نويسنده:فرهاد میثمی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 264 صفحه - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1376 - 5000 نسخه - 5800 ریال - 3 -3-90790-964 انتخاب
4- سری تستهای جامع زیست‌شناسی
نويسنده:فرهاد میثمی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 140 صفحه - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1376 - 5000 نسخه - 5800 ریال - 3 -3-90790-964 انتخاب
5- سری تستهای جامع زیست‌شناسی
نويسنده:فرهاد میثمی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 136 صفحه - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1376 - 5000 نسخه - 4800 ریال - 8 -6-90790-964 انتخاب
6- سری تستهای جامع زیست‌شناسی دوم تجربی
- موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 180 صفحه - جلد 7 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - 5000 نسخه - 4400 ریال - 6 -7-90790-964 انتخاب
7- پرسشهای چهارگزینه‌ای زیست‌شناسی جانوری (نظام قدیم)
نويسنده:فرهاد میثمی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 304 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1377 - 1500 نسخه - 15000 ریال - 9 -0-90790-964 انتخاب
8- پرسشهای چهارگزینه‌ای شیمی (3)
نويسنده:بهمن بازرگانی ؛ ويراستار:محمد آیتی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 5000 نسخه - 18000 ریال - 1 -4-90790-964 انتخاب
9- پرسش‌های چهارگزینه‌ای زیست‌شناسی گیاهی
نويسنده:فرهاد میثمی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 136 صفحه - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1377 - 5000 نسخه - 4800 ریال - 8 -6-90790-964 انتخاب
10- پرسش‌های چهارگزینه‌ای زیست‌شناسی گیاهی
نويسنده:فرهاد میثمی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 138 صفحه - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1377 - 5000 نسخه - 5800 ریال - 3 -3-90790-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4