لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (39)
تالیف (9)
ترجمه (48)
تهران (57)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (42)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (57) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عزیزالسلطنه
نويسنده:شهره برمایه‌ور - کتابسرای ‌تندیس - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - 18000 ریال - 0 -21-8944-964 انتخاب
2- سرقت‌های مسلحانه و به عنف با رویکرد پلیسی - کارآگاهی از دیدگاه جرم‌شناسی و حقوقی
نويسنده:عبدالحسین خلعتبری ؛ نويسنده:سیدرضا خوش‌زاد ؛ نويسنده:احمدرضا احمدی - کتابسرای ‌تندیس - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 0 -04-8944-964 انتخاب
3- هری پاتر و شاهزاده‌ی دورگه
نويسنده:جی.کی رولینگ ؛ مترجم:ویدا اسلامیه - کتابسرای ‌تندیس - 432 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1395 - 2000 نسخه - 250000 ریال - 6 -01-8944-964 انتخاب
4- سرقت‌های مسلحانه و به عنف با رویکرد پلیسی - کارآگاهی از دیدگاه جرم‌شناسی و حقوقی
نويسنده:عبدالحسین خلعتبری ؛ نويسنده:سیدرضا خوش‌زاد ؛ نويسنده:احمدرضا احمدی - کتابسرای ‌تندیس - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 27000 ریال - 0 -04-8944-964 انتخاب
5- هری پاتر و شاهزاده‌ی دورگه
نويسنده:جی.کی رولینگ ؛ مترجم:ویدا اسلامیه - کتابسرای ‌تندیس - 432 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1389 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 8 -00-8944-964 انتخاب
6- هری پاتر و شاهزاده‌ی دورگه
نويسنده:جی.کی رولینگ ؛ مترجم:ویدا اسلامیه - کتابسرای ‌تندیس - 432 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 8 -00-8944-964 انتخاب
7- هری پاتر و شاهزاده‌ی دورگه
نويسنده:جی.کی رولینگ ؛ مترجم:ویدا اسلامیه - کتابسرای ‌تندیس - 432 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 8 -00-8944-964 انتخاب
8- هری پاتر و شاهزاده‌ی دورگه
نويسنده:جی.کی رولینگ ؛ مترجم:ویدا اسلامیه - کتابسرای ‌تندیس - 432 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1384 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 8 -00-8944-964 انتخاب
9- هری پاتر و شاهزاده‌ی دورگه
نويسنده:جی.کی رولینگ ؛ مترجم:ویدا اسلامیه - کتابسرای ‌تندیس - 432 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 6 -01-8944-964 انتخاب
10- هری پاتر و شاهزاده‌ی دورگه
نويسنده:جی.کی رولینگ ؛ مترجم:ویدا اسلامیه - کتابسرای ‌تندیس - 432 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 6 -01-8944-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6