لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (19)
تالیف (33)
ترجمه (5)
تهران (38)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (38) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نقد ادبی
نويسنده:سیروس شمیسا - میترا - 478 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 55000 ریال - 9 -22-8417-964 انتخاب
2- کلیات سبک‌شناسی
نويسنده:سیروس شمیسا - نشر میترا - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 2000 نسخه - 55000 ریال - 0 -04-8417-964 انتخاب
3- سبک‌شناسی شعر
نويسنده:سیروس شمیسا - نشر میترا - 430 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 2 -03-8417-964 انتخاب
4- نقد ادبی
نويسنده:سیروس شمیسا - میترا - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 9 -22-8417-964 انتخاب
5- کلیات سبک‌شناسی
نويسنده:سیروس شمیسا - نشر میترا - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 0 -04-8417-964 انتخاب
6- بیان و معانی
نويسنده:سیروس شمیسا - نشر میترا - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2000 نسخه - 26000 ریال - 3 -11-8417-964 انتخاب
7- نگاهی تازه به بدیع
نويسنده:سیروس شمیسا - میترا - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 5000 نسخه - 27000 ریال - 6 -01-8417-964 انتخاب
8- بیان و معانی
نويسنده:سیروس شمیسا - نشر میترا - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 3 -11-8417-964 انتخاب
9- بیان
نويسنده:سیروس شمیسا - میترا - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 5000 نسخه - 55000 ریال - 8 -14-8417-964 انتخاب
10- کلیات سبک‌شناسی
نويسنده:سیروس شمیسا - نشر میترا - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 43000 ریال - 0 -04-8417-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4