لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(53)
چاپ مجدد (205)
تالیف (257)
ترجمه (1)
تهران (258)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (250)

تعداد یافت شده (258) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه جامع تست ریاضیات (1 و 2)
نويسنده:فرهاد ابوالقاسمی ؛ نويسنده:عطاء‌الله صادقی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 9600 ریال - 6 -08-6249-964 انتخاب
2- مجموعه جامع تست زبان پیش‌دانشگاهی (1)
نويسنده:شهرام اناری ؛ نويسنده:شهاب اناری - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 218 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 4 -09-6249-964 انتخاب
3- پرسشهای چهارگزینه‌ای ادبیات فارسی (5)
نويسنده:هامون سبطی ؛ نويسنده:احمد سبحانی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1379 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 7 -81-6249-964 انتخاب
4- پرسش‌های چهارگزینه‌ای هندسه (2)
نويسنده:فرهاد ابوالقاسمی ؛ نويسنده:محمد حکمت - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 10000 نسخه - 10000 ریال - 0 -93-6249-964 انتخاب
5- پرسشهای چهارگزینه‌ای شیمی (3)
نويسنده:بهمن بازرگانی ؛ ويراستار:محمد آیتی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1379 - 10000 نسخه - 18000 ریال - 8 -86-6249-964 انتخاب
6- پرسشهای چهارگزینه‌ای ریاضیات گسسته
نويسنده:فرزاد جوادی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 10000 نسخه - 21000 ریال - 7 -95-6249-964 انتخاب
7- پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی پیش‌دانشگاهی (1)
نويسنده:بهمن بازرگانی ؛ ويراستار:فرهاد نیاقی ؛ ويراستار:امیرمحمد جوادی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 360 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1379 - 5000 نسخه - 23000 ریال - 9 -80-6249-964 انتخاب
8- زبان و ادبیات فارسی عمومی (2)
نويسنده:هامون سبطی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1379 - 10000 نسخه - 8500 ریال - 9 -63-6249-964 انتخاب
9- پرسشهای چهارگزینه‌ای حسابان (2)
نويسنده:ناصر دودانگه ؛ ويراستار:سیدحسین هاشمی ؛ ويراستار:رضا نونهال‌آذر - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 332 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 5000 نسخه - 16000 ریال - 6 -90-6249-964 انتخاب
10- پرسشهای چهارگزینه‌ای جبر و احتمال
نويسنده:عطاء‌الله صادقی ؛ نويسنده:فرهاد ابوالقاسمی ؛ ويراستار:سیدعلی شهدی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1379 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 4 -88-6249-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 26