لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نامه: ماجرای یک نامه که دو زندگی را تغییر داد
نويسنده:کیتلین الیفایرنکا ؛ نويسنده:مارتین گاندا ؛ نويسنده:لیز ولش - اطراف - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 440000 ریال - 7 -03-6194-622-978 انتخاب
2- نامه: ماجرای یک نامه که دو زندگی را تغییر داد
نويسنده:کیتلین الیفایرنکا ؛ نويسنده:مارتین گاندا ؛ نويسنده:لیز ولش - اطراف - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 440000 ریال - 7 -03-6194-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1