لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (8)
تالیف (0)
ترجمه (10)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دختری با هفت اسم: فرار از کره شمالی
نويسنده:هیئون‌سئو لی ؛ نويسنده:دیوید جان ؛ مترجم:الهه علوی - کتاب کوله‌پشتی - 430 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 2 -131-461-600-978 انتخاب
2- دختری با هفت اسم: فرار از کره شمالی
نويسنده:هیئون‌سئو لی ؛ نويسنده:دیوید جان ؛ مترجم:الهه علوی - کتاب کوله‌پشتی - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 400000 ریال - 2 -131-461-600-978 انتخاب
3- دختری با هفت اسم: فرار از کره شمالی
نويسنده:هیئون‌سئو لی ؛ نويسنده:دیوید جان ؛ مترجم:الهه علوی - کتاب کوله‌پشتی - 436 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 400000 ریال - 2 -131-461-600-978 انتخاب
4- دختری با هفت اسم: فرار از کره شمالی
نويسنده:هیئون‌سئو لی ؛ نويسنده:دیوید جان ؛ مترجم:الهه علوی - کتاب کوله‌پشتی - 436 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 500 نسخه - 430000 ریال - 2 -131-461-600-978 انتخاب
5- دختری با هفت اسم: فرار از کره شمالی
نويسنده:هیئون‌سئو لی ؛ نويسنده:دیوید جان ؛ مترجم:الهه علوی - کتاب کوله‌پشتی - 434 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 2 -131-461-600-978 انتخاب
6- به خاطر زندگی: سفر دختری از کره شمالی به‌سوی آزادی
نويسنده:یئون‌می پارک ؛ نويسنده:ماریان ولرز ؛ مترجم:مریم علی‌محمدی - کتاب کوله‌پشتی - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 2 -355-461-600-978 انتخاب
7- دختری با هفت اسم: فرار از کره شمالی
نويسنده:هیئون‌سئو لی ؛ نويسنده:دیوید جان ؛ مترجم:الهه علوی - کتاب کوله‌پشتی - 436 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 2 -131-461-600-978 انتخاب
8- دختری با هفت اسم: فرار از کره شمالی
نويسنده:هیئون‌سئو لی ؛ نويسنده:دیوید جان ؛ مترجم:الهه علوی - کتاب کوله‌پشتی - 430 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1399 - 1250 نسخه - 550000 ریال - 2 -131-461-600-978 انتخاب
9- به خاطر زندگی: سفر دختری از کره شمالی به‌سوی آزادی
نويسنده:یئون‌می پارک ؛ نويسنده:ماریان ولرز ؛ مترجم:مریم علی‌محمدی - کتاب کوله‌پشتی - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 2 -355-461-600-978 انتخاب
10- دختری با هفت اسم: فرار از کره شمالی
نويسنده:هیئون‌سئو لی ؛ نويسنده:دیوید جان ؛ مترجم:الهه علوی - کتاب کوله‌پشتی - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1399 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 2 -131-461-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1