لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(298)
چاپ مجدد (514)
تالیف (793)
ترجمه (19)
تهران (703)
شهرستان (109)
كودك و نوجوان (20)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (812) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کشف المحجوب
نويسنده:علی‌بن‌عثمان هجویری ؛ ويراستار:علی‌اصغر عبداللهی - دنیای کتاب - 406 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 1200 نسخه - 40000 ریال - 6 -253-346-964-978 انتخاب
2- صد میدان
نويسنده:عبدالله‌بن‌محمد انصاری ؛ زيرنظر:فرشید اقبال - سبکباران - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 500 نسخه - 40000 ریال - 1 -9-93469-964-978 انتخاب
3- گزیده آثار پیر هرات خواجه عبدالله انصاری
گردآورنده:سعید یوسف‌نیا - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - 244 صفحه - پالتویی (سلفون) - چاپ 3 سال 1380 - 5000 نسخه - 7500 ریال - 3 -087-417-964 انتخاب
4- تاریخ سیستان
نويسنده:محمدتقی بهار ؛ به‌اهتمام:ایرج بهرامی ؛ به‌اهتمام:محمدحسین مجدم - زوار - 442 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 1650 نسخه - 75000 ریال - 7 -193-401-964 انتخاب
5- کشف المحجوب
نويسنده:علی‌بن‌عثمان هجویری ؛ مقدمه:محمود عابدی - سروش - 1234 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1392 - 2000 نسخه - 420000 ریال - 5 -202-376-964 انتخاب
6- صد میدان
نويسنده:عبدالله‌بن‌محمد انصاری ؛ زيرنظر:فرشید اقبال - سبکباران - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 1 -9-93469-964-978 انتخاب
7- سفرنامه حکیم ناصرخسرو قبادیانی مروزی با حواشی و تعلیقات و فهارس اعلام تاریخی و جغرافیایی و لغات
مصحح:سیدمحمد دبیرسیاقی - زوار - 442 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 12 سال 1395 - 550 نسخه - 380000 ریال - 5 -009-401-964-978 انتخاب
8- مناجات‌نامه و الهی‌نامه خواجه عبدالله انصاری
نويسنده:عبدالله‌بن‌محمد انصاری - بصائر - 218 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1391 - 3000 نسخه - 65000 ریال - 1 -09-9927-964-978 انتخاب
9- درویش گنج‌بخش: گزیده کشف‌المحجوب
نويسنده:علی‌بن‌عثمان هجویری ؛ گردآورنده:محمود عابدی ؛ مصحح:والنتین‌آلکسی‌یویچ ژوکوفسکی - سخن - 522 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 2200 نسخه - 33000 ریال - 6 -26-5983-964 انتخاب
10- تاریخ بیهقی
نويسنده:محمدبن‌حسین بیهقی ؛ ويراستار:جعفر مدرس‌صادقی - نشر مرکز - 744 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 800 نسخه - 350000 ریال - 6 -340-305-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 82