لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (7)
تالیف (0)
ترجمه (9)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رهبر عزیز: نگاهی به درون کره شمالی
نويسنده:چین‌-‌سونگ چانگ ؛ مترجم:مسعود یوسف‌حصیرچین - ققنوس - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 240000 ریال - 0 -311-278-600-978 انتخاب
2- رهبر عزیز: نگاهی به درون کره شمالی
نويسنده:چین‌-‌سونگ چانگ ؛ مترجم:مسعود یوسف‌حصیرچین - ققنوس - 342 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 1650 نسخه - 320000 ریال - 0 -311-278-600-978 انتخاب
3- رهبر عزیز: نگاهی به درون کره شمالی
نويسنده:چین‌-‌سونگ چانگ ؛ مترجم:مسعود یوسف‌حصیرچین - ققنوس - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1399 - 1100 نسخه - 420000 ریال - 0 -311-278-600-978 انتخاب
4- به خاطر زندگی: سفر دختری از کره شمالی به‌سوی آزادی
نويسنده:یئون‌می پارک ؛ نويسنده:ماریان ولرز ؛ مترجم:مریم علی‌محمدی - کتاب کوله‌پشتی - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 2 -355-461-600-978 انتخاب
5- رهبر عزیز: نگاهی به درون کره شمالی
نويسنده:چین‌-‌سونگ چانگ ؛ مترجم:مسعود یوسف‌حصیرچین - ققنوس - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 1100 نسخه - 280000 ریال - 0 -311-278-600-978 انتخاب
6- به خاطر زندگی: سفر دختری از کره شمالی به‌سوی آزادی
نويسنده:یئون‌می پارک ؛ نويسنده:ماریان ولرز ؛ مترجم:مریم علی‌محمدی - کتاب کوله‌پشتی - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 2 -355-461-600-978 انتخاب
7- رهبر عزیز: نگاهی به درون کره شمالی
نويسنده:چین‌-‌سونگ چانگ ؛ مترجم:مسعود یوسف‌حصیرچین - ققنوس - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1100 نسخه - 250000 ریال - 0 -311-278-600-978 انتخاب
8- رهبر عزیز: نگاهی به درون کره شمالی
نويسنده:چین‌-‌سونگ چانگ ؛ مترجم:مسعود یوسف‌حصیرچین - ققنوس - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1100 نسخه - 240000 ریال - 0 -311-278-600-978 انتخاب
9- رهبر عزیز: نگاهی به درون کره شمالی
نويسنده:چین‌-‌سونگ چانگ ؛ مترجم:مسعود یوسف‌حصیرچین - ققنوس - 340 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1100 نسخه - 240000 ریال - 0 -311-278-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1