لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (13)
تالیف (0)
ترجمه (15)
تهران (15)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرار از اردوگاه 14: فرار اودیسه‌وار مردی از کره‌ی شمالی به سوی آزادی
نويسنده:بلین هاردن ؛ مترجم:مسعود یوسف‌حصیرچین ؛ ويراستار:مجتبی پورمحسن - نشر چشمه - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1397 - 1000 نسخه - 2 -328-229-600-978 انتخاب
2- فرار از اردوگاه 14: فرار اودیسه‌وار مردی از کره‌ی شمالی به سوی آزادی
نويسنده:بلین هاردن ؛ مترجم:مسعود یوسف‌حصیرچین ؛ ويراستار:مجتبی پورمحسن - نشر چشمه - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 2 -328-229-600-978 انتخاب
3- فرار از اردوگاه چهارده "فرار اودیسه‌ای ابرمردی از کره‌ی شمالی به سوی آزادی در غرب"
نويسنده:بلین هاردن ؛ مترجم:الهام افسری - آسو - 270 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 3000 نسخه - 500000 ریال - 4 -94-8755-600-978 انتخاب
4- فرار از اردوگاه 14: فرار اودیسه‌وار مردی از کره‌ی شمالی به سوی آزادی
نويسنده:بلین هاردن ؛ مترجم:مسعود یوسف‌حصیرچین ؛ ويراستار:مجتبی پورمحسن - نشر چشمه - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 1500 نسخه - 180000 ریال - 2 -328-229-600-978 انتخاب
5- فرار از اردوگاه 14: فرار اودیسه‌وار مردی از کره‌ی شمالی به سوی آزادی
نويسنده:بلین هاردن ؛ مترجم:مسعود یوسف‌حصیرچین ؛ ويراستار:مجتبی پورمحسن - نشر چشمه - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 1200 نسخه - 165000 ریال - 2 -328-229-600-978 انتخاب
6- فرار از اردوگاه چهارده "فرار اودیسه‌ای ابرمردی از کره‌ی شمالی به سوی آزادی در غرب"
نويسنده:بلین هاردن ؛ مترجم:الهام افسری - آسو - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 500 نسخه - 500000 ریال - 4 -94-8755-600-978 انتخاب
7- فرار از اردوگاه 14: فرار اودیسه‌وار مردی از کره‌ی شمالی به سوی آزادی
نويسنده:بلین هاردن ؛ مترجم:مسعود یوسف‌حصیرچین ؛ ويراستار:مجتبی پورمحسن - نشر چشمه - 230 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 1500 نسخه - 170000 ریال - 2 -328-229-600-978 انتخاب
8- فرار از اردوگاه 14: فرار اودیسه‌وار مردی از کره‌ی شمالی به سوی آزادی
نويسنده:بلین هاردن ؛ مترجم:مسعود یوسف‌حصیرچین ؛ ويراستار:مجتبی پورمحسن - نشر چشمه - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 1500 نسخه - 210000 ریال - 2 -328-229-600-978 انتخاب
9- فرار از اردوگاه 14: فرار اودیسه‌وار مردی از کره‌ی شمالی به سوی آزادی
نويسنده:بلین هاردن ؛ مترجم:مسعود یوسف‌حصیرچین ؛ ويراستار:مجتبی پورمحسن - نشر چشمه - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 2 -328-229-600-978 انتخاب
10- فرار از اردوگاه 14: فرار اودیسه‌وار مردی از کره‌ی شمالی به سوی آزادی
نويسنده:بلین هاردن ؛ مترجم:مسعود یوسف‌حصیرچین ؛ ويراستار:مجتبی پورمحسن - نشر چشمه - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 2 -328-229-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2