لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (12)
تالیف (16)
ترجمه (0)
تهران (16)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Vocabulaire progressif du Francais: avec 250 exercises
نويسنده:Claire Leroy-Miquel - نسل نوین،دیانا - 192 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 75000 ریال - انتخاب
2- Vocabulaire progressif du Francais: avec 250 exercises
نويسنده:Claire Leroy-Miquel - رهنما - 160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 110000 ریال - انتخاب
3- Vocabulaire progressif du Francais: avec 250 exercises
نويسنده:Claire Leroy-Miquel - نسل نوین،دیانا - 160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 3000 نسخه - 80000 ریال - انتخاب
4- Vocabulaire progressif du Francais: avec 250 exercises
نويسنده:Claire Leroy-Miquel - نسل نوین،دیانا - 160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 3000 نسخه - 75000 ریال - انتخاب
5- Vocabulaire progressif du Francais avec 250 exercises
نويسنده:Claire Miquel ؛ نويسنده:Anne GoliotLete - نسل نوین،دیانا - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 3000 نسخه - 30000 ریال - انتخاب
6- Vocabulaire progressif du Francais: avec 250 exercises corriges
نويسنده:Claire Leroy-Miquel - نسل نوین - 160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 2000 نسخه - 75000 ریال - 4 -033878-09-2 انتخاب
7- Vocabulaire progressif du Francais: avec 250 exercises
نويسنده:Claire Leroy-Miquel - نسل نوین،دیانا - 190 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 3000 نسخه - 80000 ریال - انتخاب
8- Vocabulaire progressif du Francais: avec 250 exercises
نويسنده:Claire Leroy-Miquel - نسل نوین - 158 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 3000 نسخه - انتخاب
9- Vocabulaire progressif du Francais: avec 250 exercises
نويسنده:Claire Leroy-Miquel - نسل نوین - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 2 -033879-09-2 انتخاب
10- Vocabulaire progressif du Francais: avec 250 exercises corriges
نويسنده:Claire Leroy-Miquel - نسل نوین - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1000 نسخه - 30000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2