لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(49)
چاپ مجدد (17)
تالیف (63)
ترجمه (3)
تهران (47)
شهرستان (19)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (66) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پژوهشهای ایرانشناسی: نامواره دکتر محمود افشار: دربرگیرنده بیست و هشت مقاله
به‌اهتمام:ایرج افشار ؛ به‌اهتمام:کریم اصفهانیان - بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار - 610 صفحه - جلد 19 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 9 -06-6053-964-978 انتخاب
2- سفرنامه ناصرالدین‌شاه به قم
نويسنده: ناصرالدین‌قاجار، شاه‌ایران ؛ به‌اهتمام:فرشاد فرشباف‌ابریشمی - خانه تاریخ و تصویر ابریشمی - 118 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 100 نسخه - 200000 ریال - 1 -106-354-600-978 انتخاب
3- از اصفهان تا استانبول
نويسنده:منصور اعلمی‌فر ؛ نويسنده:فرنگیس رضازاده - پارس ایلیا - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2200 نسخه - 150000 ریال - 1 -64-5828-600-978 انتخاب
4- پژوهشهای ایرانشناسی: در بر گیرنده چهل مقاله
به‌اهتمام:ایرج افشار ؛ به‌اهتمام:کریم اصفهانیان - بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار - 778 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 1500 نسخه - 8 -85-6053-964 انتخاب
5- از نگاه ایرانی: کنکاشی در سفرنامه‌های ایرانیان از قاجار تا زمان حاضر
نويسنده:مهرداد جوانبخت ؛ ويراستار:آزاده رادنژاد - آموزه - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1200 نسخه - 28500 ریال - 2 -23-5528-964 انتخاب
6- سفرنامه ناصرالدین‌شاه به قم
به‌اهتمام:فرشاد فرشباف‌ابریشمی - خانه تاریخ و تصویر ابریشمی - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 150000 ریال - 1 -106-354-600-978 انتخاب
7- سفرنامه سفارت محمدرضا بیگ از ایران به فرانسه در زمان شاه سلطان حسین صفوی و حضور در دربار لویی چهاردهم 1714 - 1715 میلادی
نويسنده:موریس اربت ؛ مترجم:علیقلی‌بن‌حسینقلی سرداراسعد ؛ مصحح:سیدمهدی سیدقطبی - مجمع ذخائر اسلامی - 554 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300 نسخه - 8 -428-988-964-978 انتخاب
8- گزیده سفرنامه ناصر خسرو به زبان امروز
گردآورنده:حسین آموزگار ؛ ويراستار:مریم عزیزی - مهرآموز - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 1500 نسخه - 55000 ریال - 1 -7-90584-600-978 انتخاب
9- کارنامه سفر چین
نويسنده:محمدعلی اسلامی‌ندوشن - شرکت سهامی انتشار - 572 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 1500 نسخه - 52500 ریال - 1 -107-325-964 انتخاب
10- سفرنامه برادران امیدوار: نخستین جهانگردان، پژوهشگر ایرانی
نويسنده:عیسی امیدوار ؛ نويسنده:عبدالله امیدوار - جمهوری - 780 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 12 سال 1398 - 1100 نسخه - 650000 ریال - 9 -01-6973-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7