لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4766)
چاپ مجدد (4439)
تالیف (8759)
ترجمه (446)
تهران (7909)
شهرستان (1296)
كودك و نوجوان (432)
كمك درسی و آموزشی (500)

تعداد یافت شده (9205) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- New Person To Person: Communicative Speaking ...
- معرفت،زبان آموز - 128 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 25000 ریال - انتخاب
2- New Interchange English For International Communication: Workbook
نويسنده:Jack Croft Richards ؛ نويسنده:Jonathan Hull ؛ نويسنده:Susan Proctor - رهنما - 154 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 10000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
3- New Interchange English For International Communication Studentsbook
نويسنده:Jack Croft Richards ؛ نويسنده:Jonathan Hull ؛ نويسنده:Susan Proctor - رهنما - 154 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 10000 نسخه - 15000 ریال - انتخاب
4- New Interchange English For International Communication Studentsbook
نويسنده:Jack Croft Richards ؛ نويسنده:Jonathan Hull ؛ نويسنده:Susan Proctor - رهنما - 96 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 10000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
5- New Interchange English For International Communication: Workbook
نويسنده:Jack Croft Richards ؛ نويسنده:Jonathan Hull ؛ نويسنده:Susan Proctor - رهنما - 96 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 10000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
6- New Interchange English For International Communication: Workbook
نويسنده:Jack Croft Richards ؛ نويسنده:Jonathan Hull ؛ نويسنده:Susan Proctor - رهنما - 96 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 10000 نسخه - 15000 ریال - انتخاب
7- New Person To Person: Student Book
نويسنده:Jack.C. Pichards ؛ نويسنده:David Bycina ؛ نويسنده:Suebrioux Aldcorn - معرفت،زبان آموز - 126 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 30000 ریال - انتخاب
8- East. West: Workbook
نويسنده:David Rein ؛ نويسنده:Kathleen Graves - زبانسرا - 64 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
9- No Garden For George
نويسنده:Sue Arengo - وداد - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 5000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
10- N. I. E English Series
نويسنده:عباس حری - نشر هوای ‌تازه - 68 صفحه - جلد 10 - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1379 - 2200 نسخه - 1500 ریال - 5 -4-90148-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 921