لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25840)
چاپ مجدد (5087)
تالیف (30778)
ترجمه (149)
تهران (29557)
شهرستان (1370)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (30844)

تعداد یافت شده (30927) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه گزینه‌های چهارجوابی طبقه‌بندی شده ریاضی کارشناسی ارشد: ریاضی مهندسی
نويسنده:مسعود نیکوکار - آزاده - 200 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1381 - 3000 نسخه - 27000 ریال - 9 -89-6204-964 انتخاب
2- مجموعه گزینه‌های چهارجوابی طبقه‌بندی شده ریاضی کارشناسی ارشد: ریاضی 1
نويسنده:مسعود نیکوکار - آزاده - 456 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1381 - 3500 نسخه - 30000 ریال - 6 -85-6204-964 انتخاب
3- حسابداری مالی
نويسنده:حسین زارعی - پوران پژوهش - 200 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 964-7654-26-X انتخاب
4- مجموعه سوالات چهارگزینه‌ای حقوق جزای اختصاصی: حدود، قصاص، دیات: قابل استفاده برای داوطلبان آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ح‍ق‍وق‌ ...
نويسنده:سیداحمد باختر ؛ نويسنده:مسعود رئیسی - خط سوم - 232 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 964-6866-93-X انتخاب
5- مجموعه سوالات چهارگزینه‌ای حقوق تجارت: قابل استفاده برای داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق ...
نويسنده:سیداحمد باختر ؛ نويسنده:مسعود رئیسی - خط سوم - 232 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 1 -92-6866-964 انتخاب
6- مجموعه سوالات چهارگزینه‌ای حقوق مدنی (مواد 518 تا 950 قانون مدنی)
نويسنده:سیداحمد باختر ؛ نويسنده:مسعود رئیسی - خط سوم - 208 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 2 -83-6866-964 انتخاب
7- مجموعه سوالات چهارگزینه‌ای حقوق مدنی (مواد 951 تا 1335 قانون مدنی)
نويسنده:سیداحمد باختر ؛ نويسنده:مسعود رئیسی - خط سوم - 232 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 9 -85-6866-964 انتخاب
8- مجموعه سوالات متون فقه: قابل استفاده برای متقاضیان کارشناسی ارشد، کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ...
نويسنده:فرهاد جعفری‌هرندی ؛ زيرنظر:محمدجعفر هرندی - نشر مشیانه - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 4 -6-91273-964 انتخاب
9- مجموعه تست‌های طبقه‌بندی شده آزمون کارشناسی ارشد: آمار مهندسی صنایع
نويسنده:منصور مومنی ؛ نويسنده:سعید جعفری - کوهسار - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 17000 ریال - 0 -07-7652-964 انتخاب
10- پرسشهای چهارگزینه‌ای الکترونیک عمومی (1 و 2)
نويسنده:حسن تاجیک ؛ نويسنده:محمدرضا رزم‌آرا - موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 3000 نسخه - 22500 ریال - 5 -22-6966-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3093