لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (22)
تالیف (0)
ترجمه (25)
تهران (25)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آکواریوم‌های پیونگ یانگ: یک داستان واقعی از پشت پرده آهنین کره شمالی
نويسنده:چول‌هوان کانگ ؛ نويسنده:پیر ریگولت ؛ مترجم:بیژن اشتری - نشر ثالث - 340 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 550 نسخه - 220000 ریال - 8 -202-380-964-978 انتخاب
2- فرار از اردوگاه 14: فرار اودیسه‌وار مردی از کره‌ی شمالی به سوی آزادی
نويسنده:بلین هاردن ؛ مترجم:مسعود یوسف‌حصیرچین ؛ ويراستار:مجتبی پورمحسن - نشر چشمه - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 1500 نسخه - 180000 ریال - 2 -328-229-600-978 انتخاب
3- آکواریوم‌های پیونگ یانگ: یک داستان واقعی از پشت پرده آهنین کره شمالی
نويسنده:چول‌هوان کانگ ؛ نويسنده:پیر ریگولت ؛ مترجم:بیژن اشتری - نشر ثالث - 340 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 770 نسخه - 220000 ریال - 8 -202-380-964-978 انتخاب
4- فرار از اردوگاه 14: فرار اودیسه‌وار مردی از کره‌ی شمالی به سوی آزادی
نويسنده:بلین هاردن ؛ مترجم:مسعود یوسف‌حصیرچین ؛ ويراستار:مجتبی پورمحسن - نشر چشمه - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1395 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 2 -328-229-600-978 انتخاب
5- فرار از اردوگاه چهارده "فرار اودیسه‌ای ابرمردی از کره‌ی شمالی به سوی آزادی در غرب"
نويسنده:بلین هاردن ؛ مترجم:الهام افسری - آسو - 270 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 3000 نسخه - 500000 ریال - 4 -94-8755-600-978 انتخاب
6- آکواریوم‌های پیونگ یانگ
نويسنده:چول‌هوان کانگ ؛ نويسنده:پیر ریگولت ؛ مترجم:بیژن اشتری - نشر ثالث - 340 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 770 نسخه - 340000 ریال - 8 -202-380-964-978 انتخاب
7- آکواریوم‌های پیونگ یانگ
نويسنده:چول‌هوان کانگ ؛ نويسنده:پیر ریگولت ؛ مترجم:بیژن اشتری - نشر ثالث - 338 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1399 - 550 نسخه - 480000 ریال - 8 -202-380-964-978 انتخاب
8- فرار از اردوگاه 14: فرار اودیسه‌وار مردی از کره‌ی شمالی به سوی آزادی
نويسنده:بلین هاردن ؛ مترجم:مسعود یوسف‌حصیرچین ؛ ويراستار:مجتبی پورمحسن - نشر چشمه - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1397 - 1000 نسخه - 290000 ریال - 2 -328-229-600-978 انتخاب
9- فرار از اردوگاه 14: فرار اودیسه‌وار مردی از کره‌ی شمالی به سوی آزادی
نويسنده:بلین هاردن ؛ مترجم:مسعود یوسف‌حصیرچین ؛ ويراستار:مجتبی پورمحسن - نشر چشمه - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 2 -328-229-600-978 انتخاب
10- فرار از اردوگاه 14: فرار اودیسه‌وار مردی از کره‌ی شمالی به سوی آزادی
نويسنده:بلین هاردن ؛ مترجم:مسعود یوسف‌حصیرچین ؛ ويراستار:مجتبی پورمحسن - نشر چشمه - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1397 - 1000 نسخه - 2 -328-229-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3