لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دگرگونی ساختاری حوزه عمومی: کاوشی در باب جامعه بورژوایی
نويسنده:یورگن هابرماس ؛ مترجم:جمال محمدی - افکار - 468 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1100 نسخه - 55000 ریال - 0 -76-7858-964 انتخاب
2- دگرگونی ساختاری حوزه عمومی: کاوشی در باب جامعه بورژوایی
نويسنده:یورگن هابرماس ؛ مترجم:جمال محمدی - افکار - 468 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 1100 نسخه - 95000 ریال - 0 -76-7858-964 انتخاب
3- دگرگونی ساختاری حوزه عمومی: کاوشی در باب جامعه بورژوایی
نويسنده:یورگن هابرماس ؛ مترجم:جمال محمدی - افکار - 468 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 550 نسخه - 225000 ریال - 0 -76-7858-964 انتخاب
4- دگرگونی ساختاری حوزه عمومی کاوشی در باب جامعه بورژوایی
نويسنده:یورگن هابرماس ؛ مترجم:جمال محمدی - افکار - 468 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1100 نسخه - 45000 ریال - 0 -76-7858-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1