لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اکو: داستان آیوی
نويسنده:پام‌مونیوس رایان ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 162 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 0 -87-8111-600-978 انتخاب
2- اکو: داستان مایک
نويسنده:پام‌مونیوس رایان ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 124 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 8 -08-8347-600-978 انتخاب
3- اکو: داستان فردریش
نويسنده:پام‌مونیوس رایان ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 162 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 8 -52-8111-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1