لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های من و بابام
نقاش:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - خشتی - چاپ 1 سال 1361 - 200 ریال - انتخاب
2- قصه‌های من و بابام
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - 101 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1361 - 5000 نسخه - 20 ریال - انتخاب
3- قصه‌های من و بابام
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - 101 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - خشتی - چاپ 1 سال 1361 - 5000 نسخه - 20 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1