لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سبک‌شناسی در شعر: بازگشت
نويسنده:مهدی نصیری‌دهقان ؛ نويسنده:سمیه صلاحی - شانی - 80 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 8 -81-5815-600-978 انتخاب
2- سبک‌شناسی در شعر: سبک هندی
نويسنده:مهدی نصیری‌دهقان ؛ نويسنده:سمیه صلاحی - شانی - 82 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 1 -80-5815-600-978 انتخاب
3- سبک‌شناسی در شعر: سبک خراسانی
نويسنده:مهدی صادقی‌ماهی‌آبادی ؛ ويراستار:مسعود امامی - شانی - 108 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 7 -59-5815-600-978 انتخاب
4- سبک‌شناسی در شعر: سبک عراقی
نويسنده:مهدی صادقی‌ماهی‌آبادی ؛ ويراستار:مسعود امامی - شانی - 116 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 0 -58-5815-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1