لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (4)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شاهنامه فردوسی: متن انتقادی از روی چاپ مسکو (جلدهای اول و دوم و سوم چاپ مسکو)
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان - نشر قطره - 868 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1387 - 1100 نسخه - 6 -13-5958-964-978 انتخاب
2- شاهنامه فردوسی: متن انتقادی از روی چاپ مسکو (جلدهای چهارم و پنجم چاپ مسکو)
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان - نشر قطره - 772 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1387 - 1100 نسخه - 3 -14-5958-964-978 انتخاب
3- شاهنامه فردوسی: متن انتقادی از روی چاپ مسکو (جلدهای ششم و هفتم چاپ مسکو)
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان - نشر قطره - 892 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1387 - 1100 نسخه - 0 -15-5958-964-978 انتخاب
4- شاهنامه فردوسی: متن انتقادی از روی چاپ مسکو (جلدهای هشتم و نهم چاپ مسکو)
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان - نشر قطره - 1000 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1387 - 1100 نسخه - 7 -16-5958-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1