لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (82)
تالیف (94)
ترجمه (1)
تهران (95)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (91)

تعداد یافت شده (95) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرسش‌های چهارگزینه‌ای زیست‌شناسی گیاهی
نويسنده:فرهاد میثمی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 148 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 13 سال 1379 - 5000 نسخه - 9000 ریال - 8 -6-90790-964 انتخاب
2- پرسش‌های چهارگزینه‌ای زیست‌شناسی جانوری (نظام جدید)
نويسنده:فرهاد میثمی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 140 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 10000 نسخه - 9000 ریال - 9 -77-6249-964 انتخاب
3- پرسش‌های چهارگزینه‌ای زیست‌شناسی گیاهی
نويسنده:فرهاد میثمی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 240 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 14 سال 1381 - 5000 نسخه - 11000 ریال - 1 -047-352-964 انتخاب
4- تست جامع زیست‌شناسی: سال سوم تجربی
نويسنده:فرهاد میثمی - آوا (سه استاد)،موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 4000 نسخه - 4300 ریال - انتخاب
5- سری تستهای جامع زیست‌شناسی (اول و دوم تجربی)
نويسنده:فرهاد میثمی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 240 صفحه - جلد 8 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 5000 نسخه - 4700 ریال - 9 -01-6249-964 انتخاب
6- پرسشهای چهارگزینه‌ای زیست‌شناسی (با تکیه بر بهداشت)
نويسنده:فرهاد میثمی ؛ نويسنده:افسانه شیرانی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 192 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 5000 نسخه - 9000 ریال - 0 -59-6249-964 انتخاب
7- پرسش‌های چهارگزینه‌ای زیست‌شناسی جانوری (نظام جدید)
نويسنده:فرهاد میثمی ؛ ويراستار:افسانه شیرانی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 136 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5000 نسخه - 9000 ریال - 9 -77-6249-964 انتخاب
8- پرسش‌های چهارگزینه‌ای زیست‌شناسی گیاهی
نويسنده:فرهاد میثمی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 316 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 13 سال 1381 - 5000 نسخه - 11000 ریال - 1 -047-352-964 انتخاب
9- سری تست‌های جامع زیست‌شناسی: تست جامع زیست‌شناسی گیاهی
نويسنده:فرهاد میثمی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان،صاحب اثر - 120 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 5000 نسخه - 5800 ریال - انتخاب
10- سری تستهای جامع زیست‌شناسی: تست جامع زیست‌شناسی گیاهی
نويسنده:فرهاد میثمی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 140 صفحه - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1376 - 5000 نسخه - 5800 ریال - 3 -3-90790-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10