لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (10)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درآمدی تصویری بر هاوکینگ
نويسنده:جوزف مک‌اوی ؛ مترجم:عاطفه عباسیان - ثالث - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 770 نسخه - 285000 ریال - 8 -489-405-600-978 انتخاب
2- استفن هاوکینگ (قدم اول)
نويسنده:جوزف مک‌اوی ؛ مترجم:پونه شریفی - شیرازه - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 12000 ریال - 2 -63-6578-964 انتخاب
3- نظریه کوانتوم (قدم اول)
نويسنده:جوزف مک‌اوی ؛ مترجم:اسکار زارات ؛ مترجم:مجتبی سلطانی - شیرازه کتاب ما - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 7 -52-8514-600-978 انتخاب
4- نظریه کوانتوم: قدم اول
نويسنده:جوزف مک‌اوی ؛ طراح:اسکار زارات ؛ مترجم:مجتبی سلطانی - پردیس دانش،شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 32000 ریال - 6 -54-2509-964-978 انتخاب
5- نظریه کوانتوم: قدم اول
نويسنده:جوزف مک‌اوی ؛ تصويرگر:اسکار زارات ؛ مترجم:مجتبی سلطانی - پردیس دانش - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 65000 ریال - 6 -54-2509-964-978 انتخاب
6- استفن هاوکینگ (قدم اول)
نويسنده:جوزف مک‌اوی ؛ مترجم:پونه شریفی - پردیس دانش - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 65000 ریال - 9 -53-2509-964-978 انتخاب
7- درآمدی تصویری بر هاوکینگ
نويسنده:جوزف مک‌اوی ؛ مترجم:عاطفه عباسیان - ثالث - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1100 نسخه - 285000 ریال - 8 -489-405-600-978 انتخاب
8- استفن هاوکینگ (قدم اول)
نويسنده:جوزف مک‌اوی ؛ مترجم:پونه شریفی - شیرازه کتاب ما - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 550 نسخه - 200000 ریال - 5 -48-6843-622-978 انتخاب
9- نظریه کوانتوم: قدم اول
نويسنده:جوزف مک‌اوی ؛ نويسنده:اسکار زارات ؛ مترجم:مجتبی سلطانی - شیرازه - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 12000 ریال - 0 -64-6578-964 انتخاب
10- نظریه کوانتوم: قدم اول
نويسنده:جوزف مک‌اوی ؛ نويسنده:اسکار زارات ؛ مترجم:مجتبی سلطانی - شیرازه - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 1100 نسخه - 12000 ریال - 0 -64-6578-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1