لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (16)
تالیف (15)
ترجمه (1)
تهران (16)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ کامل جدید فارسی - فرانسه
نويسنده:مرتضی معلم - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 1374 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1382 - 2000 نسخه - 3 -0519-00-964 انتخاب
2- فرهنگ کامل جدید فارسی - فرانسه
نويسنده:مرتضی معلم - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 1518 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 9 سال 1388 - 2000 نسخه - 0 -0520-00-964-978 انتخاب
3- فرهنگ کامل جدید فارسی - فرانسه
نويسنده:مرتضی معلم - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 1382 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 9 سال 1388 - 2000 نسخه - 4 -0519-00-964-978 انتخاب
4- فرهنگ کامل جدید فارسی - فرانسه
نويسنده:مرتضی معلم - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 1520 صفحه - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1378 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 7 -0520-00-964 انتخاب
5- فرهنگ کامل جدید فارسی - فرانسه
نويسنده:مرتضی معلم - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 1386 صفحه - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1378 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 3 -0519-00-964 انتخاب
6- فرهنگ جدید فارسی - فرانسه
نويسنده:مرتضی معلم - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 1520 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی - چاپ 4 سال 1366 - 3000 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
7- فرهنگ کامل جدید فارسی - فرانسه
نويسنده:مرتضی معلم - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - (در2جلد ) - چاپ 3 سال 1362 - 3000 ریال - انتخاب
8- فرهنگ کامل جدید فارسی - فرانسه
نويسنده:مرتضی معلم - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 1512 صفحه - جلد 2 - وزیری - چاپ 3 سال 1363 - 5500 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
9- فرهنگ کامل جدید فارسی - فرانسه
نويسنده:مرتضی معلم - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 1384 صفحه - جلد 1 - رقعی - چاپ 3 سال 1363 - 5500 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
10- فرهنگ کامل جدید فارسی - فرانسه
نويسنده:مرتضی معلم - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 2866 صفحه - (در2جلد ) - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1372 - 4000 نسخه - 1400 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2