لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (81)
تالیف (93)
ترجمه (0)
تهران (92)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (93) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حافظ به سعی سایه
نويسنده:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مصحح:هوشنگ ابتهاج ؛ ويراستار:عاطفه فاضلی - نشر کارنامه - 640 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 18 سال 1395 - 5500 نسخه - 8 -005-431-964-978 انتخاب
2- ه.ا. سایه آینه در آینه (برگزیده شعر)
شاعر:هوشنگ ابتهاج ؛ به‌اهتمام:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - نشر چشمه - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1387 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 4 -21-6194-964 انتخاب
3- راهی و آهی: منتخب هفت دفتر شعر: سراب، شبگیر، زمین ...
شاعر:هوشنگ ابتهاج - سخن - 364 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 5500 نسخه - 25000 ریال - 5 -04-6961-964 انتخاب
4- راهی و آهی: منتخب هفت دفتر شعر: سراب، شبگیر، زمین ، چند برگ از یلدا، یادگار خون سرو، سیاه مشق،...
شاعر:هوشنگ ابتهاج - سخن - 362 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1388 - 3300 نسخه - 75000 ریال - 5 -04-6961-964 انتخاب
5- حافظ
نويسنده:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ به‌اهتمام:هوشنگ ابتهاج - کارنامه - 726 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1378 - 7000 نسخه - 964-431-008-X انتخاب
6- تاسیان
شاعر:هوشنگ ابتهاج - نشر کارنامه - 208 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 14 سال 1395 - 5500 نسخه - 2 -052-431-964-978 انتخاب
7- آینه در آینه (برگزیده شعر)
شاعر:هوشنگ ابتهاج ؛ به‌اهتمام:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - نشر چشمه - 234 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 2000 نسخه - 24000 ریال - 1 -321-362-964 انتخاب
8- آینه در آینه (برگزیده شعر)
شاعر:هوشنگ ابتهاج ؛ به‌اهتمام:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - نشر چشمه - 226 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 23 سال 1391 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 2 -21-6194-964-978 انتخاب
9- آینه در آینه (برگزیده شعر)
شاعر:هوشنگ ابتهاج ؛ به‌اهتمام:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - نشر چشمه - 222 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1378 - 3300 نسخه - 8500 ریال - 4 -21-6194-964 انتخاب
10- شبگیر
نويسنده:هوشنگ ابتهاج - توس - 63 صفحه - چاپ 3 سال 1370 - 5500 نسخه - 450 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10