لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (13)
تالیف (20)
ترجمه (5)
تهران (19)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (16)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول فن ترجمه (فرانسه به فارسی)
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 21000 ریال - 3 -310-530-964-978 انتخاب
2- دستور زبان فرانسه: فعل
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 500 نسخه - 30500 ریال - 4 -823-459-964-978 انتخاب
3- ترجمه متون ادبی (فرانسه به فارسی)
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 60000 ریال - 5 -0098-02-600-978 انتخاب
4- زبان جهانی: تاریخچه، و زبان‌شناسی تطبیقی اسپرانتو
نويسنده:پیر ژانتون ؛ مترجم:محمدجواد کمالی - موسسه‌ انتشارات‌ عطایی - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 نسخه - 7500 ریال - 5 -035-313-964 انتخاب
5- ترجمه متون ادبی (فرانسه به فارسی)
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 100 نسخه - 120000 ریال - 5 -0098-02-600-978 انتخاب
6- اصول فن ترجمه (فرانسه به فارسی)
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 300 نسخه - 130000 ریال - 3 -310-530-964-978 انتخاب
7- دستور زبان مقایسه‌ای فرانسه و فارسی (با اصلاحات)
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 80000 ریال - 7 -0333-02-600-978 انتخاب
8- اصول فن ترجمه (فرانسه به فارسی)
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 500 نسخه - 100000 ریال - 3 -310-530-964-978 انتخاب
9- قلبت را به تپش وادار
نويسنده:آملی نوتومب ؛ مترجم:محمدجواد کمالی - قطره - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 150000 ریال - 4 -029-201-622-978 انتخاب
10- دستور زبان فرانسه: فعل
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 7 -823-459-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3