لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (3)
تالیف (6)
ترجمه (2)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روش نوین مبانی اجرای موسیقی
نويسنده:شریف لطفی ؛ ويراستار:غلام‌محمد قره‌چمنی - دانشگاه هنر - 196 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 4 -57-6218-964-978 انتخاب
2- مکتب اصفهان در شهرسازی (زبانشناسی عناصر و فضاهای شهری، واژگان و قواعد دستوری)
نويسنده:زهرا اهری ؛ نويسنده:محسن حبیبی ؛ ويراستار:غلام‌محمد قره‌چمنی - دانشگاه هنر - 416 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 8 -28-6218-964 انتخاب
3- شهر
نويسنده:ژان باستیه ؛ نويسنده:برنارد دزر ؛ مترجم:علی اشرفی - دانشگاه هنر - 470 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 1 -12-6218-964 انتخاب
4- روش نوین مبانی اجرای موسیقی
نويسنده:شریف لطفی ؛ ويراستار:غلام‌محمد قره‌چمنی - دانشگاه هنر - 192 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 0 -35-6218-964 انتخاب
5- شهر
نويسنده:ژان باستیه ؛ نويسنده:برنارد دزر ؛ مترجم:علی اشرفی - دانشگاه هنر - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 1 -12-6218-964 انتخاب
6- موسیقی کلاسیک و رمانتیک
نويسنده:هوشنگ کامکار ؛ ويراستار:غلام‌محمد قره‌چمنی - دانشگاه هنر - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 964-6218-30-X انتخاب
7- روش نوین مبانی اجرای موسیقی
نويسنده:شریف لطفی ؛ ويراستار:غلام‌محمد قره‌چمنی - دانشگاه هنر - 200 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 4 -57-6218-964-978 انتخاب
8- مکتب اصفهان در شهرسازی (زبانشناسی عناصر و فضاهای شهری، واژگان و قواعد دستوری)
نويسنده:زهرا اهری ؛ به‌اهتمام:محسن حبیبی ؛ ويراستار:غلام‌محمد قره‌چمنی - دانشگاه هنر، معاونت پژوهشی - 416 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 8 -28-6218-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1