لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (192)
تالیف (7)
ترجمه (204)
تهران (211)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (210)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (211) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خانم مرغه
نويسنده:زوزا ورباوا ؛ مترجم:علی آشنا ؛ تصويرگر:تام مورگن‌جونز - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3300 نسخه - 6000 ریال - 5 -112-536-964 انتخاب
2- آقا گوسفنده
نويسنده:زوزا ورباوا ؛ مترجم:علی آشنا ؛ تصويرگر:تام مورگن‌جونز - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 1650 نسخه - 25000 ریال - 0 -108-536-964-978 انتخاب
3- آقا گوسفنده
نويسنده:زوزا ورباوا ؛ مترجم:علی آشنا ؛ تصويرگر:تام مورگن‌جونز - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 84 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 2200 نسخه - 50000 ریال - 8 -157-536-964-978 انتخاب
4- آقا اسبه
نويسنده:زوزا ورباوا ؛ مترجم:علی آشنا ؛ تصويرگر:تام مورگن‌جونز - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 1100 نسخه - 20000 ریال - 3 -110-536-964-978 انتخاب
5- ملکه برفی
نويسنده:شاگا هیراتا ؛ بازنويسي:علی آشنا ؛ مترجم:سبا بابایی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 15000 نسخه - 2000 ریال - 964-417-139-X انتخاب
6- ملکه برفی
نويسنده:شاگا هیراتا ؛ مترجم:سبا بابایی ؛ بازنويسي:علی آشنا - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 12 سال 1387 - 22000 نسخه - 3500 ریال - 964-417-139-X انتخاب
7- شنل قرمزی
نويسنده:شاگا هیراتا ؛ مترجم:علی آشنا ؛ گرافيست:رضا دلیرسولا - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2200 نسخه - 10000 ریال - 2 -443-536-964-978 انتخاب
8- شنل قرمزی: برای کودکان 7 تا 11 سال
نويسنده:شاگا هیراتا ؛ مترجم:علی آشنا - بنفشه - 24 صفحه - چاپ 5 سال 1374 - 33000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
9- جزیره گنج
نويسنده:شاگا هیراتا ؛ مترجم:علی اکبری ؛ ويراستار:علی آشنا - نشر برف - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1380 - 15000 نسخه - 2000 ریال - 2 -1-91465-964 انتخاب
10- آقا اسبه
نويسنده:زوزا ورباوا ؛ مترجم:علی آشنا ؛ تصويرگر:تام مورگن‌جونز - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 3 -110-536-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 22