لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (63)
تالیف (0)
ترجمه (74)
تهران (74)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (72)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (74) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اکو: داستان فردریش
نويسنده:پام‌مونیوس رایان ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 148 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1397 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 5 -53-8111-600-978 انتخاب
2- اکو: داستان آیوی
نويسنده:پام‌مونیوس رایان ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 158 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1397 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 0 -87-8111-600-978 انتخاب
3- نامه: ماجرای یک نامه که دو زندگی را تغییر داد
نويسنده:کیتلین الیفایرنکا ؛ نويسنده:مارتین گاندا ؛ نويسنده:لیز ولش - اطراف - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 440000 ریال - 7 -03-6194-622-978 انتخاب
4- دختری که ماه را نوشید!
نويسنده:کلی‌ریگن بارنهیل ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:سیدحسین فدایی‌حسین - پرتقال - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 1 -81-8347-600-978 انتخاب
5- اکو: داستان آیوی
نويسنده:پام‌مونیوس رایان ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 158 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1398 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 0 -87-8111-600-978 انتخاب
6- اکو: داستان مایک
نويسنده:پام‌مونیوس رایان ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 160 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 8 -08-8347-600-978 انتخاب
7- اکو: داستان آیوی
نويسنده:پام‌مونیوس رایان ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 198 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1500 نسخه - 150000 ریال - 0 -87-8111-600-978 انتخاب
8- اکو: داستان مایک
نويسنده:پام‌مونیوس رایان ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 124 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 8 -08-8347-600-978 انتخاب
9- اکو: داستان مایک
نويسنده:پام‌مونیوس رایان ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 112 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1398 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 8 -08-8347-600-978 انتخاب
10- اکو: داستان فردریش
نويسنده:پام‌مونیوس رایان ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 174 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 8 -52-8111-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8