لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (61)
تالیف (0)
ترجمه (72)
تهران (72)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (70)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (72) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اکو: داستان مایک
نويسنده:پام‌مونیوس رایان ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 164 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 8 -08-8347-600-978 انتخاب
2- اکو: داستان آیوی
نويسنده:پام‌مونیوس رایان ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 162 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 0 -87-8111-600-978 انتخاب
3- دختری که ماه را نوشید!
نويسنده:کلی‌ریگن بارنهیل ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:سیدحسین فدایی‌حسین - پرتقال - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 1 -81-8347-600-978 انتخاب
4- دختری که ماه را نوشید!
نويسنده:کلی‌ریگن بارنهیل ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - خوب - 294 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 9 -02-6513-622-978 انتخاب
5- زمان کاغذی
نويسنده:ملانی کانکلین ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:مهناز بهرامی - پرتقال - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 1000 نسخه - 390000 ریال - 5 -162-462-600-978 انتخاب
6- اکو: داستان آیوی
نويسنده:پام‌مونیوس رایان ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 200 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 0 -87-8111-600-978 انتخاب
7- اکو: داستان آیوی
نويسنده:پام‌مونیوس رایان ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 164 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 0 -87-8111-600-978 انتخاب
8- دختری که ماه را نوشید!
نويسنده:کلی‌ریگن بارنهیل ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:سیدحسین فدایی‌حسین - پرتقال - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 1 -81-8347-600-978 انتخاب
9- نامه: ماجرای یک نامه که دو زندگی را تغییر داد
نويسنده:کیتلین الیفایرنکا ؛ نويسنده:مارتین گاندا ؛ نويسنده:لیز ولش - اطراف - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 440000 ریال - 7 -03-6194-622-978 انتخاب
10- اکو: داستان فردریش
نويسنده:پام‌مونیوس رایان ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 154 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1399 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 5 -53-8111-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8