لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (43)
تالیف (0)
ترجمه (49)
تهران (49)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (47)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (49) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اکو: داستان مایک
نويسنده:پام‌مونیوس رایان ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 124 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1397 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 8 -08-8347-600-978 انتخاب
2- پژواک
نويسنده:پام‌مونیوس رایان ؛ مترجم:فریده خرمی - پیدایش - 564 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 680000 ریال - 4 -609-296-600-978 انتخاب
3- اکو: داستان مایک
نويسنده:پام‌مونیوس رایان ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 120 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1399 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 8 -08-8347-600-978 انتخاب
4- اکو: داستان مایک
نويسنده:پام‌مونیوس رایان ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 164 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 8 -08-8347-600-978 انتخاب
5- اکو: داستان فردریش
نويسنده:پام‌مونیوس رایان ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 152 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 5 -53-8111-600-978 انتخاب
6- اکو: داستان فردریش
نويسنده:پام‌مونیوس رایان ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 156 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 8 -52-8111-600-978 انتخاب
7- پژواک
نويسنده:پام‌مونیوس رایان ؛ مترجم:فریده خرمی - پیدایش - 564 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 920000 ریال - 4 -609-296-600-978 انتخاب
8- اکو: داستان مایک
نويسنده:پام‌مونیوس رایان ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 124 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 8 -08-8347-600-978 انتخاب
9- اکو: داستان فردریش
نويسنده:پام‌مونیوس رایان ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 152 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1399 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 5 -53-8111-600-978 انتخاب
10- اکو: داستان فردریش
نويسنده:پام‌مونیوس رایان ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 176 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 5 -53-8111-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5