لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (36)
تالیف (55)
ترجمه (0)
تهران (55)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (55) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برگزیده‌ای از هفت پیکر نظامی گنجوی
به‌اهتمام:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 2000 نسخه - 11500 ریال - 4 -0056-00-964-978 انتخاب
2- خلاصه داستان گرشاسبنامه
نويسنده:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 63 صفحه - چاپ 3 سال 1369 - 16500 نسخه - 320 ریال - انتخاب
3- خلاصه داستان گرشاسبنامه
گردآورنده:برات زنجانی - امیرکبیر - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 2000 نسخه - 8200 ریال - 9 -0569-00-964-978 انتخاب
4- احوال و آثار و شرح مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی
نويسنده:برات زنجانی - دانشگاه تهران - 562 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1368 - 2000 نسخه - 1900 ریال - انتخاب
5- خلاصه داستان خسر و شیرین
نويسنده:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 48 صفحه - چاپ 4 سال 1369 - 16500 نسخه - 250 ریال - انتخاب
6- برگزیده اشعار سنائی
به‌اهتمام:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 118 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 2000 نسخه - 15200 ریال - 3 -0079-00-964-978 انتخاب
7- خلاصه داستان خسر و شیرین با شرح لغات وعبارات وتوضیح‌نکات ادبی
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 48 صفحه - چاپ 2 سال 1362 - انتخاب
8- گلستان سعدی: نسخه علمی و انتقادی از روی قدیمیترین نسخ خطی (نسخ پکن)
به‌اهتمام:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 964-00-0071-X انتخاب
9- برگزیده‌ای از هفت پیکر نظامی گنجوی
نويسنده:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 92 صفحه - چاپ 2 سال 1369 - 16500 نسخه - 450 ریال - انتخاب
10- گلستان سعدی: نسخه علمی و انتقادی از روی قدیمیترین نسخ خطی (نسخ پکن)
به‌اهتمام:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 1500 نسخه - 32000 ریال - 7 -0071-00-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6