لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (16)
تالیف (0)
ترجمه (26)
تهران (26)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هیاهوی زمان
نويسنده:جولین بارنز ؛ مترجم:پیمان خاکسار - نشر چشمه - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 0 -690-229-600-978 انتخاب
2- هیاهوی زمان
نويسنده:جولین بارنز ؛ مترجم:پیمان خاکسار - نشر چشمه - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 0 -690-229-600-978 انتخاب
3- هیاهوی زمان
نويسنده:جولین بارنز ؛ مترجم:پیمان خاکسار - نشر چشمه - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 1000 نسخه - 0 -690-229-600-978 انتخاب
4- فقط یک داستان
نويسنده:جولین بارنز ؛ مترجم:سهیل سمی - فرهنگ نشر نو - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 320000 ریال - 6 -070-490-600-978 انتخاب
5- هیاهوی زمان
نويسنده:جولین بارنز ؛ مترجم:پیمان خاکسار - نشر چشمه - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 0 -690-229-600-978 انتخاب
6- هیاهوی زمان
نويسنده:جولین بارنز ؛ مترجم:پیمان خاکسار - نشر چشمه - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 0 -690-229-600-978 انتخاب
7- فقط یک داستان
نويسنده:جولین بارنز ؛ مترجم:سهیل سمی - فرهنگ نشر نو - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1100 نسخه - 320000 ریال - 6 -070-490-600-978 انتخاب
8- هیاهوی زمان
نويسنده:جولین بارنز ؛ مترجم:پیمان خاکسار - نشر چشمه - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 0 -690-229-600-978 انتخاب
9- هیاهوی زمان
نويسنده:جولین بارنز ؛ مترجم:سپاس ریوندی - نشر ماهی - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -271-209-964-978 انتخاب
10- طوطی فلوبر
نويسنده:جولین بارنز ؛ مترجم:الهام نظری ؛ ويراستار:مهدی نوری - ماهی - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1500 نسخه - 280000 ریال - 6 -282-209-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3