لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (13)
تالیف (0)
ترجمه (22)
تهران (22)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در غرب خبری نیست
نويسنده:اریش‌ماریا رمارک ؛ مترجم:سیروس تاجبخش - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 4 -624-121-600-978 انتخاب
2- دایره‌ی بسته
نويسنده:پیتر استون ؛ نويسنده:اریش‌ماریا رمارک ؛ مترجم:نگین کرمانشاهانی - نشر دیگر - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2700 نسخه - 7500 ریال - 1 -16-7188-964 انتخاب
3- در غرب خبری نیست
نويسنده:اریش‌ماریا رمارک ؛ مترجم:سیروس تاجبخش - ناهید - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 1100 نسخه - 110000 ریال - 4 -60-6205-964-978 انتخاب
4- در غرب خبری نیست
نويسنده:اریش‌ماریا رمارک ؛ مترجم:سیروس تاجبخش - ناهید - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 7 -60-6205-964 انتخاب
5- در جبهه‌ی غرب خبری نیست
نويسنده:اریش‌ماریا رمارک ؛ مترجم:رضا جولایی - جویا - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 200 نسخه - 400000 ریال - 8 -22-6092-964-978 انتخاب
6- وقتی برای زندگی و وقتی برای مرگ
نويسنده:اریش‌ماریا رمارک ؛ مترجم:شریف لنکرانی - امیرکبیر - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 1500 نسخه - 120000 ریال - 7 -1412-00-964-978 انتخاب
7- از عشق با من حرف بزن
نويسنده:اریش‌ماریا رمارک ؛ مترجم:پرویز شهدی - به‌سخن،مجید - 544 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 700 نسخه - 650000 ریال - 8 -43-7987-600-978 انتخاب
8- در جبهه‌ی غرب خبری نیست
نويسنده:اریش‌ماریا رمارک ؛ مترجم:رضا جولایی - جویا - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 5 -22-6092-964 انتخاب
9- در غرب خبری نیست
نويسنده:اریش‌ماریا رمارک ؛ مترجم:پرویز شهدی - صدای معاصر - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 75000 ریال - 7 -78-6494-964-978 انتخاب
10- در غرب خبری نیست
نويسنده:اریش‌ماریا رمارک ؛ مترجم:سیروس تاجبخش - امیرکبیر - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 1500 نسخه - 80000 ریال - 9 -1658-00-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3