لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (0)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برای خودم که باورش دارم (دل‌نوشته‌های پوشش)
نويسنده:عطیه کشتکاران ؛ نويسنده:زهره عیسی‌خانی ؛ نويسنده:مریم ذاکری - ادیب مصطفوی - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 6 -87-6142-600-978 انتخاب
2- برای او که بوده، برای ما که هستیم (داستانک‌های پوشش)
نويسنده:عطیه کشتکاران ؛ نويسنده:زهره عیسی‌خانی ؛ نويسنده:مریم ذاکری - ادیب مصطفوی - 52 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 6 -90-6142-600-978 انتخاب
3- سرکار علیه: چند روایت مادر- دختری درباره هویت زن
نويسنده:زهره عیسی‌خانی ؛ نويسنده:ریحانه کشتکاران ؛ ويراستار:ریحانه‌سادات حسینی - کتابستان معرفت - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 6 -02-6837-622-978 انتخاب
4- برای خانه‌ای که گرم است: تاثیر حجاب بر فرهنگ و خانواده
نويسنده:عطیه کشتکاران ؛ نويسنده:زهره عیسی‌خانی ؛ نويسنده:مریم ذاکری - ادیب مصطفوی - 56 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 0 -89-6142-600-978 انتخاب
5- برای جیبی که لبریز است (پوشش، مد و نظام سرمایه‌داری)
نويسنده:عطیه کشتکاران ؛ نويسنده:زهره عیسی‌خانی ؛ نويسنده:مریم ذاکری - ادیب مصطفوی - 74 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 3 -88-6142-600-978 انتخاب
6- برای باوری که از آن می‌هراسند (حجاب هراسی)
نويسنده:عطیه کشتکاران ؛ نويسنده:زهره عیسی‌خانی ؛ نويسنده:مریم ذاکری - ادیب مصطفوی - 54 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 3 -91-6142-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1