لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (225)
تالیف (246)
ترجمه (2)
تهران (248)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (248) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گلستان: با معنی واژه‌ها و شرح جمله‌ها و بیتهای دشوار و برخی نکته‌های دستوری و ادبی و فهرستهای آیات و اعلام و امثال و قوافی و ...
نويسنده:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی ؛ به‌اهتمام:خلیل خطیب‌رهبر - صفی‌ علیشاه - 728 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 17 سال 1384 - 3300 نسخه - 38000 ریال - 1 -33-5626-964 انتخاب
2- رودکی: با معنی واژه‌ها و شرح بیتهای دشوار و برخی نکته‌های دستوری و ادبی
به‌اهتمام:خلیل خطیب‌رهبر - صفی‌ علیشاه - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 24 سال 1385 - 3300 نسخه - 11000 ریال - 2 -07-5626-964 انتخاب
3- رودکی: با معنی واژه‌ها و شرح بیتهای دشوار و برخی نکته‌های دستوری و ادبی
به‌اهتمام:خلیل خطیب‌رهبر - صفی‌ علیشاه - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1378 - 3000 نسخه - 2800 ریال - 2 -07-5626-964 انتخاب
4- فرخی سیستانی: با معنی واژه‌ها و شرح بیتهای دشوار و برخی نکته‌های دستوری و ادبی
به‌اهتمام:خلیل خطیب‌رهبر - صفی‌ علیشاه - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 22 سال 1379 - 3000 نسخه - 4500 ریال - 0 -08-5626-964 انتخاب
5- مرزبان‌نامه: با معنی واژه‌ها و شرح بیتها و جمله‌های دشوار و تعیین بحور اشعار تازی و پارسی و برخی نکته‌های دستوری و ادبی و امثال و حکم
به‌اهتمام:خلیل خطیب‌رهبر - صفی‌ علیشاه - 810 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 13 سال 1387 - 1500 نسخه - 85000 ریال - 2 -10-5626-964 انتخاب
6- تاریخ بیهقی: با معنی واژه‌ها و شرح جمله‌های دشوار و برخی نکته‌های دستوری و ادبی
نويسنده:محمدبن‌حسین بیهقی ؛ به‌اهتمام:خلیل خطیب‌رهبر - مهتاب - 428 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 11 سال 1386 - 1500 نسخه - 6 -43-6162-964 انتخاب
7- گلستان سعدی: با معنی واژه‌ها و شرح جمله‌ها و بیتهای دشوار و ...
نويسنده:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی ؛ به‌اهتمام:خلیل خطیب‌رهبر - صفی‌ علیشاه - 728 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 11 سال 1376 - 3000 نسخه - 20000 ریال - انتخاب
8- بوستان سعدی
شاعر:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی ؛ شارح:محمدعلی ناصح ؛ به‌اهتمام:خلیل خطیب‌رهبر - صفی‌ علیشاه - 880 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 16 سال 1396 - 1000 نسخه - 490000 ریال - 7 -12-5626-964-978 انتخاب
9- تاریخ بیهقی: با معنی واژه‌ها و شرح بیتها و جمله‌های دشوار و امثال و حکم و برخی نکته‌های دستوری و ادبی
نويسنده:محمدبن‌حسین بیهقی ؛ به‌اهتمام:خلیل خطیب‌رهبر - مهتاب - 472 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 16 سال 1392 - 2000 نسخه - 4 -44-6162-964 انتخاب
10- مرزبان‌نامه: با معنی واژه‌ها و شرح بیتها و جمله‌های دشوار و تعیین بحور اشعار تازی و پارسی و برخی نکته‌های دستوری و ادبی و امثال و حکم
به‌اهتمام:خلیل خطیب‌رهبر - صفی‌ علیشاه - 792 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 24 سال 1397 - 500 نسخه - 490000 ریال - 3 -10-5626-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25