لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (209)
تالیف (195)
ترجمه (46)
تهران (241)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (18)

تعداد یافت شده (241) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سعدی در غزل
نويسنده:سعید حمیدیان - نشر قطره - 404 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 1100 نسخه - 35000 ریال - 1 -338-341-964 انتخاب
2- مثنوی معنوی: بر اساس نسخه نیکلسون
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان ؛ مصحح:رنلدالین نیکلسون - نشر قطره - 1010 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1389 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 7 -206-341-964-978 انتخاب
3- شاهنامه فردوسی: متن انتقادی از روی چاپ مسکو (جلدهای هشتم و نهم چاپ مسکو)
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان - نشر قطره - 548 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1388 - 1100 نسخه - 7 -16-5958-964-978 انتخاب
4- درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی
نويسنده:سعید حمیدیان - نشر مرکز - 466 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 3000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
5- شاهنامه فردوسی: متن انتقادی از روی چاپ مسکو (جلدهای ششم و هفتم چاپ مسکو)
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان - نشر قطره - 892 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1387 - 1100 نسخه - 0 -15-5958-964-978 انتخاب
6- لیلی و مجنون حکیم نظامی گنجه‌ای
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - نشر قطره - 324 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 7 -40-5958-964 انتخاب
7- شاهنامه فردوسی: متن انتقادی از روی چاپ مسکو (جلدهای اول و دوم و سوم چاپ مسکو)
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان - نشر قطره - 772 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1385 - 1100 نسخه - 250000 ریال - 964-5958-13-X انتخاب
8- ایوانف
نويسنده:آنتون‌پاولوویچ چخوف ؛ مترجم:سعید حمیدیان - نشر قطره - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 12000 ریال - 964-341-258-X انتخاب
9- هفت پیکر
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - نشر قطره - 416 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 1500 نسخه - 15500 ریال - 3 -42-5958-964 انتخاب
10- اقبالنامه، یا، خردنامه
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - نشر قطره - 344 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1378 - 1650 نسخه - 13500 ریال - 5 -41-5958-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25