لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(136)
چاپ مجدد (199)
تالیف (3)
ترجمه (332)
تهران (332)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (335)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (335) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تلویزیون ممنوع
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ مترجم:سعید مادح‌خاکسار - موزون - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 0 -23-8754-964-978 انتخاب
2- روز اسباب‌کشی
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ مترجم:سعید مادح‌خاکسار - موزون - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 2 -2-95333-964-978 انتخاب
3- مشکل در مدرسه
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ مترجم:سعید مادح‌خاکسار - نشر موزون - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 0 -6-95333-964-978 انتخاب
4- ماجرای تکالیف
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ مترجم:سعید خاکسار - موزون - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 7 -7-95333-964-978 انتخاب
5- خودنمایی در جمع
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ مترجم:سعید مادح‌خاکسار - موزون - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 1 -39-8754-964-978 انتخاب
6- پرنده‌ها، زنبورها، و خانواده خرس‌ها
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ مترجم:سعید مادح‌خاکسار - نشر موزون - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 1 -13-8754-964-978 انتخاب
7- خرس کوچولو و غریبه‌ها
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ بازنويسي:بیژن نامجو - نشر برف - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1384 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 6 -06-6418-964 انتخاب
8- تاثیر بد
نويسنده:جان برنستین ؛ نويسنده:استن برنستین ؛ مترجم:سعید مادح‌خاکسار - موزون - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 4 -54-8754-964-978 انتخاب
9- بی‌ادبی
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ مترجم:سعید مادح‌خاکسار - موزون - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 9 -17-8754-964-978 انتخاب
10- همسایه‌های جدید
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ مترجم:سعید خاکسار - موزون - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1395 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 1 -00-8754-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 34