لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مفاهیم کلیدی پیربوردیو
نويسنده:مایکل گرنفل ؛ مترجم:محمدمهدی لبیبی ؛ مقدمه:محمد عبداللهی - شرکت نشر نقد افکار - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 550 نسخه - 225000 ریال - 0 -010-228-964-978 انتخاب
2- مفاهیم کلیدی پیربوردیو
نويسنده:مایکل گرنفل ؛ مترجم:محمدمهدی لبیبی ؛ مقدمه:محمد عبداللهی - شرکت نشر نقد افکار - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 110000 ریال - 0 -010-228-964-978 انتخاب
3- مفاهیم کلیدی پیربوردیو
نويسنده:مایکل گرنفل ؛ مترجم:محمدمهدی لبیبی ؛ مقدمه:محمد عبداللهی - شرکت نشر نقد افکار - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 200 نسخه - 550000 ریال - 0 -010-228-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1