لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (0)
تالیف (19)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کشکول بختیار
نويسنده:بختیار مالکی - نوشته - 476 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 2 -23-9990-964 انتخاب
2- دانه‌هایی از خوشه‌ها
نويسنده:بختیار مالکی ؛ مقدمه:مرتضی هادوی‌فرد - نامی - 546 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 700000 ریال - 6 -54-5946-964-978 انتخاب
3- دیوان سوم بختیار
شاعر:بختیار مالکی - پویان‌ مهر - 150 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 1 -87-2711-964-978 انتخاب
4- از هر گوشه‌ای خوشه‌ای
به‌اهتمام:بختیار مالکی - پویان‌ مهر - 500 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 5 -92-2711-964-978 انتخاب
5- از هر گوشه‌ای، توشه‌ای
نويسنده:بختیار مالکی - رنگینه - 506 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 5 -79-2619-964-978 انتخاب
6- از هر گوشه‌ای خوشه‌ای
به‌اهتمام:بختیار مالکی - پویان‌ مهر - 400 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 5 -92-2711-964-978 انتخاب
7- کتاب، بهترین دوست
شاعر:بختیار مالکی ؛ مقدمه:مرتضی هادوی‌فرد - نامی - 496 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 5 -51-5946-964-978 انتخاب
8- خدا، مادر و پدر، میهن
شاعر:بختیار مالکی - نامی - 466 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 1 -46-5946-964-978 انتخاب
9- خدا، مادر و پدر، میهن
شاعر:بختیار مالکی - نامی - 482 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 1 -46-5946-964-978 انتخاب
10- کشکول بختیاری (2)
نويسنده:بختیار مالکی - حروفچین - 422 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 3 -11-7419-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2