لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (15)
تالیف (3)
ترجمه (18)
تهران (20)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ساندویچ ژامبون
نويسنده:هنری‌چارلز بوکوفسکی ؛ مترجم:علی‌ امیرریاحی - موسسه انتشارات نگاه - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 500 نسخه - 300000 ریال - 6 -080-376-600-978 انتخاب
2- ساندویچ ژامبون
نويسنده:هنری‌چارلز بوکوفسکی ؛ مترجم:علی‌ امیرریاحی - موسسه انتشارات نگاه - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 6 -080-376-600-978 انتخاب
3- ساندویچ ژامبون
نويسنده:هنری‌چارلز بوکوفسکی ؛ مترجم:علی‌ امیرریاحی - موسسه انتشارات نگاه - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 280000 ریال - 6 -080-376-600-978 انتخاب
4- ساندویچ ژامبون
نويسنده:هنری‌چارلز بوکوفسکی ؛ مترجم:علی‌ امیرریاحی - موسسه انتشارات نگاه - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 500 نسخه - 300000 ریال - 6 -080-376-600-978 انتخاب
5- ساندویچ ژامبون
نويسنده:هنری‌چارلز بوکوفسکی ؛ مترجم:علی‌ امیرریاحی - موسسه انتشارات نگاه - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 1000 نسخه - 320000 ریال - 6 -080-376-600-978 انتخاب
6- هزار پیشه
نويسنده:هنری‌چارلز بوکوفسکی ؛ مترجم:علی‌ امیرریاحی ؛ ويراستار:سعید خواجه‌افضلی - موسسه انتشارات نگاه - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -239-376-600-978 انتخاب
7- هزار پیشه
نويسنده:هنری‌چارلز بوکوفسکی ؛ مترجم:علی‌ امیرریاحی ؛ ويراستار:سعید خواجه‌افضلی - موسسه انتشارات نگاه - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 100 نسخه - 180000 ریال - 8 -239-376-600-978 انتخاب
8- هزار پیشه
نويسنده:هنری‌چارلز بوکوفسکی ؛ مترجم:علی‌ امیرریاحی ؛ ويراستار:سعید خواجه‌افضلی - موسسه انتشارات نگاه - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 8 -239-376-600-978 انتخاب
9- ساندویچ ژامبون
نويسنده:هنری‌چارلز بوکوفسکی ؛ مترجم:علی‌ امیرریاحی - موسسه انتشارات نگاه - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1397 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 6 -080-376-600-978 انتخاب
10- ساندویچ ژامبون
نويسنده:هنری‌چارلز بوکوفسکی ؛ مترجم:علی‌ امیرریاحی - موسسه انتشارات نگاه - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 280000 ریال - 6 -080-376-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3