لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (26)
تالیف (2)
ترجمه (35)
تهران (35)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (37) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پنج خوک کوچک
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدعلی ایزدی - هرمس، کتابهای کارآگاه - 294 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 0 -692-363-964-978 انتخاب
2- تراژدی در سه پرده
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدعلی ایزدی - هرمس، کتابهای کارآگاه - 294 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 6 -411-363-964 انتخاب
3- آنها به بغداد آمدند
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدعلی ایزدی - هرمس، کتابهای کارآگاه - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 7 -693-363-964-978 انتخاب
4- قطار ساعت 4:50 از پدینگتون
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدعلی ایزدی - هرمس، کتابهای کارآگاه - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 8 -326-363-964 انتخاب
5- قتل در زمین گلف
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدعلی ایزدی - هرمس، کتابهای کارآگاه - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 5 -473-363-964-978 انتخاب
6- پنج خوک کوچک
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدعلی ایزدی - هرمس، کتابهای کارآگاه - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 0 -692-363-964-978 انتخاب
7- قتلهای الفبایی
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدعلی ایزدی - هرمس، کتابهای کارآگاه - 282 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 300 نسخه - 220000 ریال - 4 -579-363-964-978 انتخاب
8- قتل در زمین گلف
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدعلی ایزدی - هرمس، کتابهای کارآگاه - 276 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 5 -473-363-964-978 انتخاب
9- تراژدی در سه پرده
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدعلی ایزدی - هرمس، کتابهای کارآگاه - 300 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2000 نسخه - 38000 ریال - 7 -411-363-964-978 انتخاب
10- قتل در زمین گلف
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدعلی ایزدی - هرمس، کتابهای کارآگاه - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 300 نسخه - 210000 ریال - 5 -473-363-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4