لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (8)
تالیف (10)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رژه واژه‌ها
نويسنده:عباس صادقی ؛ نقاش:ایلیا مقرب - کتابسرای نیک - 96 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 0 -90-8664-964 انتخاب
2- رژه واژه‌ها
نويسنده:عباس صادقی ؛ نقاش:ایلیا مقرب - شاملو - 96 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 1000 نسخه - 5000 ریال - 7 -46-7488-964 انتخاب
3- رژه واژه‌ها
نويسنده:عباس صادقی ؛ تصويرگر:ایلیا مقرب - نشر شاملو - 96 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 12 سال 1388 - 1000 نسخه - 6000 ریال - 7 -46-7488-964 انتخاب
4- رژه واژه‌ها
نويسنده:عباس صادقی ؛ نقاش:ایلیا مقرب - کتابسرای نیک - 96 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 10 سال 1388 - 1000 نسخه - 6000 ریال - 0 -90-8664-964 انتخاب
5- رژه واژه‌ها
نويسنده:عباس صادقی ؛ نقاش:ایلیا مقرب - شاملو - 96 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 5000 ریال - 7 -46-7488-964 انتخاب
6- رژه واژه‌ها
نويسنده:عباس صادقی ؛ نقاش:ایلیا مقرب - کتابسرای نیک - 96 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 1000 نسخه - 5000 ریال - 0 -90-8664-964 انتخاب
7- رژه واژه‌ها
نويسنده:عباس صادقی ؛ نقاش:ایلیا مقرب - شاملو - 96 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 13 سال 1388 - 1000 نسخه - 6000 ریال - 7 -46-7488-964 انتخاب
8- رژه واژه‌ها
نويسنده:عباس صادقی ؛ نقاش:ایلیا مقرب - کتابسرای نیک - 96 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1387 - 1000 نسخه - 5000 ریال - 0 -90-8664-964 انتخاب
9- رژه واژه‌ها
نويسنده:عباس صادقی ؛ نقاش:ایلیا مقرب - شاملو - 96 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 15 سال 1389 - 1000 نسخه - 7000 ریال - 7 -46-7488-964 انتخاب
10- رژه واژه‌ها
نويسنده:عباس صادقی ؛ تصويرگر:ایلیا مقرب - نشر شاملو - 96 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 1000 نسخه - 5000 ریال - 7 -46-7488-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1