لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (6)
تالیف (0)
ترجمه (6)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در غرب خبری نیست
نويسنده:اریش‌ماریا رمارک ؛ مترجم:سیروس تاجبخش - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 4 -624-121-600-978 انتخاب
2- در غرب خبری نیست
نويسنده:اریش‌ماریا رمارک ؛ مترجم:سیروس تاجبخش - ناهید - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 7 -60-6205-964 انتخاب
3- در غرب خبری نیست
نويسنده:اریش‌ماریا رمارک ؛ مترجم:سیروس تاجبخش - ناهید - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 1100 نسخه - 45000 ریال - 4 -60-6205-964-978 انتخاب
4- در غرب خبری نیست
نويسنده:اریش‌ماریا رمارک ؛ مترجم:سیروس تاجبخش - امیرکبیر - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 1500 نسخه - 80000 ریال - 9 -1658-00-964-978 انتخاب
5- در غرب خبری نیست
نويسنده:اریش‌ماریا رمارک ؛ مترجم:سیروس تاجبخش - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 4 -624-121-600-978 انتخاب
6- در غرب خبری نیست
نويسنده:اریش‌ماریا رمارک ؛ مترجم:سیروس تاجبخش - ناهید - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 1100 نسخه - 110000 ریال - 4 -60-6205-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1