لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (11)
تالیف (20)
ترجمه (11)
تهران (27)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سیاست در بستر زمان: تاریخ، نهادها، و تحلیل اجتماعی
نويسنده:پل پیرسون ؛ مترجم:محمد فاضلی ؛ ويراستار:الهه عین‌بخش - نشر نی - 322 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 148000 ریال - 1 -338-185-964-978 انتخاب
2- مدیریت شهری و توسعه دانش شهری
نويسنده:محمد فاضلی ؛ نويسنده:اردشیر بهرامی ؛ نويسنده:طیبه کریمی - تیسا - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 5 -72-6662-600-978 انتخاب
3- آشنایی با صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی
نويسنده:خسرو رحیمی ؛ نويسنده:پژمان بهرام‌لوشورباخورلو ؛ نويسنده:محمد فاضلی - خسرو رحیمی،پژمان بهرام‌لو شورباخورلو،محمد فاضلی - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 32000 ریال - 3 -0793-04-600-978 انتخاب
4- آزمون تحلیلی حقوق مدنی (1) (اشخاص و محجورین)
نويسنده:محمد فاضلی ؛ ويراستار:مژگان خسرونژاد - راه - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 500 نسخه - 50000 ریال - 8 -83-6270-600-978 انتخاب
5- روش تطبیقی فراسوی راهبردهای کمی و کیفی
نويسنده:چارلزسی ریگین ؛ مترجم:محمد فاضلی - آگه - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 330 نسخه - 180000 ریال - 2 -207-329-964-978 انتخاب
6- شهر، حمل و نقل و زندگی روزمره
گردآورنده:محمد فاضلی - تیسا - 367 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 6 -64-7212-600-978 انتخاب
7- آزمون تحلیلی حقوق مدنی (1) (اشخاص و محجورین)
نويسنده:محمد فاضلی ؛ ويراستار:مژگان خسرونژاد - راه - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 500 نسخه - 50000 ریال - 8 -83-6270-600-978 انتخاب
8- آزمون تحلیلی حقوق مدنی (1) (اشخاص و محجورین)
نويسنده:محمد فاضلی ؛ ويراستار:مژگان خسرونژاد - راه - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 500 نسخه - 30000 ریال - 8 -83-6270-600-978 انتخاب
9- جامعه‌شناسی کنش محیط زیستی: تفکیک پسماندهای خانگی از مبدا
نويسنده:محمد فاضلی ؛ نويسنده:معصومه اشتیاقی ؛ نويسنده:محمد فکری‌هل‌آباد - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 6 -818-436-600-978 انتخاب
10- پیوست فرهنگی! از مفهوم تا روش
به‌اهتمام:مجید امامی ؛ نويسنده:حسن بنیانیان ؛ نويسنده:وحید خاشعی - دانشگاه امام صادق (ع) - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 55000 ریال - 5 -167-214-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4