لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (5)
تالیف (0)
ترجمه (10)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زندگی اسرارآمیز
نويسنده:سومانک کید ؛ مترجم:عباس زارعی ؛ ويراستار:عارفه نژاد‌بهرام - آموت - 380 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 180000 ریال - 9 -57-6605-600-978 انتخاب
2- زندگی اسرارآمیز
نويسنده:سومانک کید ؛ مترجم:عباس زارعی ؛ ويراستار:عارفه نژاد‌بهرام - آموت - 382 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 550 نسخه - 500000 ریال - 9 -57-6605-600-978 انتخاب
3- زندگی اسرارآمیز
نويسنده:سومانک کید ؛ مترجم:عباس زارعی ؛ ويراستار:عارفه نژاد‌بهرام - آموت - 380 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 550 نسخه - 265000 ریال - 9 -57-6605-600-978 انتخاب
4- زندگی پنهان زنبورها
نويسنده:سومانک کید ؛ مترجم:گیتا گرکانی - قطره - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 550 نسخه - 80000 ریال - 8 -366-119-600-978 انتخاب
5- زندگی پنهان زنبورها
نويسنده:سومانک کید ؛ مترجم:گیتا گرکانی - کاروان - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 2 -34-8497-964-978 انتخاب
6- زندگی پنهان زنبورها
نويسنده:سومانک کید ؛ مترجم:گیتا گرکانی - کاروان - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 37000 ریال - 6 -34-8497-964 انتخاب
7- زندگی اسرارآمیز
نويسنده:سومانک کید ؛ مترجم:عباس زارعی ؛ ويراستار:عارفه نژاد‌بهرام - آموت - 380 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 175000 ریال - 9 -57-6605-600-978 انتخاب
8- زندگی اسرارآمیز
نويسنده:سومانک کید ؛ مترجم:عباس زارعی ؛ ويراستار:عارفه نژاد‌بهرام - آموت - 382 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 550 نسخه - 250000 ریال - 9 -57-6605-600-978 انتخاب
9- زندگی اسرارآمیز زنبورها
نويسنده:سومانک کید ؛ مترجم:شقایق قندهاری - نشر علم - 432 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1383 - 1650 نسخه - 38500 ریال - 8 -395-405-964 انتخاب
10- زندگی اسرارآمیز زنبورها
نويسنده:سومانک کید ؛ مترجم:صدیقه ابراهیمی - نشر البرز - 378 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1500 نسخه - 29000 ریال - 6 -450-442-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1