لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (10)
تالیف (6)
ترجمه (5)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های مشدی گلین خانم: 110 قصه‌ی عامیانه ایرانی
نويسنده:لارنس‌پل الول‌ساتن ؛ مترجم:آذر امیرحسینی‌نیتهامر ؛ مترجم:سیداحمد وکیلیان - نشر مرکز - 480 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1384 - 1000 نسخه - 57000 ریال - 1 -018-305-964 انتخاب
2- قصه‌های مشدی گلین خانم: 110 قصه‌ی عامیانه ایرانی
نويسنده:لارنس‌پل الول‌ساتن ؛ مترجم:آذر امیرحسینی‌نیتهامر ؛ مترجم:سیداحمد وکیلیان - نشر مرکز - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 800 نسخه - 215000 ریال - 4 -018-305-964-978 انتخاب
3- قصه‌های مشدی گلین خانم (110 قصه عامیانه ایرانی)
گردآورنده:لارنس‌پل الول‌ساتن ؛ ويراستار:اولریش مارتسولف ؛ ويراستار:آذر امیرحسینی‌نیتهامر - نشر مرکز - 480 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1382 - 1500 نسخه - 36000 ریال - 1 -018-305-964 انتخاب
4- قصه‌های مشدی گلین خانم (110 قصه عامیانه ایرانی)
گردآورنده:لارنس‌پل الول‌ساتن ؛ ويراستار:اولریش مارتسولف ؛ ويراستار:آذر امیرحسینی‌نیتهامر - نشر مرکز - 484 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1376 - 8000 نسخه - 23000 ریال - 1 -018-305-964 انتخاب
5- قصه‌های مشدی گلین خانم: 110 قصه‌ی عامیانه ایرانی
نويسنده:لارنس‌پل الول‌ساتن ؛ مترجم:آذر امیرحسینی‌نیتهامر ؛ مترجم:سیداحمد وکیلیان - نشر مرکز - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1392 - 1000 نسخه - 258000 ریال - 4 -018-305-964-978 انتخاب
6- قصه‌های مشدی گلین خانم: 110 قصه‌ی عامیانه ایرانی
نويسنده:لارنس‌پل الول‌ساتن ؛ مترجم:آذر امیرحسینی‌نیتهامر ؛ مترجم:سیداحمد وکیلیان - نشر مرکز - 482 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1388 - 5000 نسخه - 85000 ریال - 4 -018-305-964-978 انتخاب
7- قصه‌های مشدی گلین خانم: 110 قصه‌ی عامیانه ایرانی
نويسنده:لارنس‌پل الول‌ساتن ؛ مترجم:آذر امیرحسینی‌نیتهامر ؛ مترجم:سیداحمد وکیلیان - نشر مرکز - 480 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1395 - 600 نسخه - 385000 ریال - 4 -018-305-964-978 انتخاب
8- قصه‌های مشدی گلین‌خانم: 110 قصه‌ی عامیانه ایرانی
گردآورنده:لارنس‌پل الول‌ساتن ؛ ويراستار:آذر امیرحسینی‌نیتهامر ؛ ويراستار:سیداحمد وکیلیان - نشر مرکز - 482 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 12 سال 1397 - 500 نسخه - 725000 ریال - 4 -018-305-964-978 انتخاب
9- قصه‌های مشدی گلین خانم: 110 قصه‌ی عامیانه ایرانی
نويسنده:لارنس‌پل الول‌ساتن ؛ مترجم:آذر امیرحسینی‌نیتهامر ؛ مترجم:سیداحمد وکیلیان - نشر مرکز - 480 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 11 سال 1396 - 500 نسخه - 495000 ریال - 4 -018-305-964-978 انتخاب
10- قصه‌های مشدی گلین خانم: 110 قصه‌ی عامیانه ایرانی
نويسنده:لارنس‌پل الول‌ساتن ؛ مترجم:آذر امیرحسینی‌نیتهامر ؛ مترجم:سیداحمد وکیلیان - نشر مرکز - 480 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1386 - 1100 نسخه - 72000 ریال - 4 -018-305-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2